Vedtægter

Plantefarvernes vedtægter

§1.
Foreningens navn er PLANTEFARVERNE. Formålet er at udbrede kendskabet til dette og andre gamle håndværk samt bredt at stimulere medlemmernes interesse for kvalitet og kreativitet i arbejdet med naturmaterialer. Foreningens hjemsted er Hvidovre, Rødovre og Herlev.

§2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§3.
Medlemsskabet gælder for et helt år. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§4.
Dagsorden ved generalforsamling:

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemskontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af en suppleant
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

§5.
Bestyrelsen vælges for to år og består af fem medlemmer og to suppleanter.
I lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. I ulige år vælges næstformand, kasserer, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.

§6.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kassereren. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§7.
Medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingentet skal være indbetalt inden 1. marts, og betalingen dækker kalenderåret 1. januar – 31. december.

§8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer anmoder herom. Samtidig indgives dagsorden.
§9.
Til opløsning af foreningen kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje. Ved opløsning bestemmes anvendelse af foreningens formue.

§10.
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendte dagsorden, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2004, revideret på generalforsamlingen den 9. marts 2016 og d. 13. marts 2019 vedr. betalingen.

Share Button
Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.websitecare.dk